ایستگاه شماره 11

ایستگاه شماره 220

آدرس: کوی الغدیر

تلفن:  33245560