ایستگاه شماره 9

ایستگاه شماره 190

آدرس: انتهای کرهرود

تلفن:  32734701

مسئول ایستگاه: غلامعلی مهرانفر