ایستگاه شماره 6

 

ایستگاه شماره 160

آدرس: خیابان محسنی - جنب بانک ملت

تلفن:  32213008