ایستگاه شماره 4

 

ایستگاه شماره 140

آدرس: انتهای خیابان مشهد، جنب میدان فراهان

شماره تلفن: 33255556