ایستگاه شماره 3

ایستگاه شماره 130

آدرس: خیابان امام خمینی(ره)_ جنب کانون بسیج

تلفن: 32247012

مسئول ایستگاه: علی اصغر ایزدی