ایستگاه شماره 1

ایستگاه شماره یک آدرس: شهرک شهید مصطفی خمینی _ بلوار سرسبز _ نبش خیابان آتش نشان

 

تلفن: 33663332 و 33663333