ایستگاه شماره 2

 ایستگاه شماره دو

آدرس: شهر صنعتی، خیابان پامچال

تلفن: 33133332