مسمومیت گاز

قاتل خاموش خوشبختانه حریف مادر و دختر نشد

بی توجهی به اصول ایمنی، مسمومیت با گاز مونواکسید کربن مادر و دختری را در پی داشت اما خوشبختانه به خیر گذشت.  به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵، در پی تماس…

لطفا صبرکنید...