نکاتی قابل توجه برای ایمنی هرچه بیشتر در ایام عزاداری در مکان های عمومی

کاهش حوادث روزهای تعطیل با توجه به چند نکته ساده