ایستگاه شماره 10

سنجان

آدرس : سنجان – جنب شهرداری سنجان
تلفن :  32724405
مسئول ایستگاه : غلامعلی مهرانفر