ایستگاه شماره 6

خیابان محسنی

آدرس : خیابان محسنی – جنب بانک ملت
تلفن :  32213008