ایستگاه شماره 4

میدان فراهان

آدرس : انتهای خیابان مشهد، جنب میدان فراهان
شماره تلفن : 33255556