ایستگاه شماره 1

شهرک شهید مصطفی خمینی

آدرس : شهرک شهید مصطفی خمینی _ بلوار سرسبز _ نبش خیابان آتش نشان
تلفن : 33663332 و 33663333