گزارش شهروند

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg, tif.

آدرس

 بلوار شهید مصطفی خمینی – ابتدای خیابان آتش نشانی

تلفن

روابط عمومی : 0863663332

ایمیل

روابط عمومی  :  info@arak125.ir
مدیر عامل  :  modir@arak125.ir
امور مالی  :  modir@arak125.ir