آدرس

بلوار شهید مصطفی خمینی – ابتدای خیابان آتش نشانی

تلفن

روابط عمومی

3663332

مدیر عامل

366332

امور مالی

366332

ایمیل

روابط عمومی info@arak125.ir

مدیر عامل modir@arak125.ir

امور مالی modir@arak125.ir

آدرس

 بلوار شهید مصطفی خمینی – ابتدای خیابان آتش نشانی

تلفن

روابط عمومی : 0863663332

ایمیل

روابط عمومی  :  info@arak125.ir
مدیر عامل  :  modir@arak125.ir
امور مالی  :  modir@arak125.ir