درباره ما
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک در سال 1376 تأسیس شد. تا
قبل از این تاریخ به صورت یک واحد زیر نظر شهرداری انجام وظیفه می کرد که
با تصویب اساسنامه و چارت سازمانی از شکل واحد به سازمان درآمد..
اساسنامه
اساسنامه شامل: نام، اهداف، موضوع، سرمایه و منابع درآمد و ارکان سازمانی می باشد.
دربخش اهداف؛ نجات جان انسان ها ،مهار و اطفاء حریق و حفاظت از ثروت های ملی
در مقابل آتش سوزی و عوارض ناشی از آن به عنوان مهم ترین هدف ذکر شده است.
چارت سازمانی نیز شامل 382 پست مصوب و 11 ایستگاه آتش نشانی می باشد. در حال
حاضر تعداد کارکنان سازمان 173نفر و تعداد ایستگاه ها یازده می باشد. چارت
سازمانی جهت افزایش تعداد پست ها و ایستگاه ها و تأیید توسط مراجع ذیصلاح
در دست اقدام می باشد.