شرح وظایف:

_ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد طرح ها، تهیه و ندارک ملزومات و وسائیل مورد نیاز سازمان با رعایت اصول صرفه جویی و صلاح سازمان و در چارچوب اهداف کلی

_ انجام کلیه امور اداری، کارگزینی، امور رفاهی کارکنان و مالی سازمان

_ نظارت بر امور کاری، خدمات عمومی، دبیرخانه، چاپ و تکثیر

_ تهیه و تدارک کلیه اقلام مورد نیاز سازمان و تهیه و تنظیم فرم های مختلف و دفاتر اموال

_ اقدام به حفظ و نگهداری اموال سازمان و تهیه و تنظیم فرم های مختلف و دفاتر اموال

_ سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظائف و حدود و مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

_ نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های استخدامی و آشنا نمودن مسئولین تحت سرپرستی با قوانین و مقررات جدید اداری

_ بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم از مسئولین امور در مورد بودجه پیشنهادی

_ انجام کلیه اموری که در حدود وظائف از طرف مافوق ارجای می شود و سایر وظایف مربوط به شغل