آتش یار دوم علی حسین کرمی

پست سازمانی: آتش نشان


شرح وظایف:

ارتباط با معاونین اجرایی مناطق و سازمان های شهرداری جهت پیشبرد اهداف سازمان و انجام کلیه امور اجرایی اعم از نظارت بر واحد موتوری سبک و سنگین، گسترش و بهسازی ایستگاه ها و تجهیزات سازمان بر عهده این معاونت است.