آدرس

کوی شهید مصطفی خمینی – بلوار سرسبز – ابتدای خیابان آتشنشان – کد پستی : ۳۸۱۸۱۴۵۶۵۱

تلفن

مدیر عامل

۳۳۴۲۵۱۲۵

آموزش و پیشگیری

۳۳۴۲۵۱۳۶-۴۰

روابط عمومی

۳۳۴۲۵۱۱۸

نمابر

۳۳۶۷۹۸۹۰

ایمیل

روابط عمومی info@arak125.ir

مدیر عامل modir@arak125.ir

امور مالی modir@arak125.ir

آدرس

کوی شهید مصطفی خمینی – بلوار سرسبز – ابتدای خیابان آتشنشان
کد پستی : ۳۸۱۸۱۴۵۶۵۱

تلفن

روابط عمومی : ۳۳۴۲۵۱۱۸

ایمیل

روابط عمومی  :  info@arak125.ir
مدیر عامل  :  modir@arak125.ir
امور مالی  :  modir@arak125.ir