واحد آموزش

مسئول واحد آموزش: محمدرضا فراهانی


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد


شرح وظایف:

 • برنامه ریزی و برگزاری آموزش برای مداراس و ادارات و کارخانه ها و مراکز نظامی  ………
 • برنامه ریزی آموزشی برای نیروهای جدید و برگزاری آزمون پایان دوره و تصحیح آزمون واعلام نتایج آزمون 
 • برنامه ریزی و برگزاری آموزش برای مهد های کودک در مدرسه همیار آتش نشان وصدور کارت همیار آتش نشان
 • برنامه زمانبندی شده آموزشی در سطح ایستگاه ها
 • تدوین وتنظیم سرفصل های آموزش های مختلف
 • بررسی متون و جزوات آموزشی و اصلاحات مطالب از نظر محتوای علمی
 • معرفی و تربیت مربیان آموزشی  (تخصصی و عمومی)
 • پیگیری و نظارت بر حضور اساتید در کلاس ها و ارزیابی و پایش علمی مربیان
 • پیگیری و صدور گواهینامه فردی تخصصی پرسنل سازمان
 • صدور تاییدیه آموزشی یا گواهینامه فردی آموزشی، جهت افراد شرکت کننده  ارگان درخواست کننده
 • پیگیری و صدور گواهی های آموزشی پرسنل و آموزشهای شرکت ها ……
 • تهیه و تنظیم آمار و گزارشهای کلیه فعالیتهای انجام شده
 • همکاری با عملیات در برگزاری مانورها و برنامه های مناسبتی