منطقه سه عملیات

مدیر منطقه: آتش یار دوم حسن حیدری


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد


ایستگاه های تحت مدیریت منطقه:

ایستگاه ۱۵۰

ایستگاه ۱۷۰

ایستگاه ۱۹۰

ایستگاه ۲۰۰