منطقه دو عملیات

مدیر منطقه: سر آتش یار محمد خسروی


مدرک تحصیلی: کارشناسی


ایستگاه های تحت مدیریت منطقه:

ایستگاه ۱۳۰

ایستگاه ۱۴۰

ایستگاه ۱۶۰

ایستگاه ۲۲۰