منطقه یک عملیات

مدیر منطقه: آتش یار دوم محمد یساولی


مدرک تحصیلی: کارشناسی


ایستگاه های تحت مدیریت منطقه:

ایستگاه ۱۰۰ (شهید رضا نظری)

ایستگاه ۱۲۰

ایستگاه ۱۸۰