ایستگاه شماره سه


خیابان امام خمینی(ره)


آدرس : خیابان امام خمینی(ره)، جنب کانون بسیج جوانان

تلفن : ۳۲۲۴۷۰۱۲


فرماندهان عملیات:

شیفت A: ابوالفضل امینی راد

شیفت B: حمیدرضا محمدی

شیفت C: محمد قشقایی