ایستگاه شماره ۸


شهرک ولی عصر(عج)


آدرس : شهرک ولی عصر، جنب کتابخانه

تلفن : ۳۴۰۲۴۰۰۶


فرماندهان عملیات:

شیفت A: داود پوراحسان

شیفت B: صادق مشیدی

شیفت C: وحید نصرالهی