ایستگاه شماره ۷

شهرک علی بن ابیطالب(ع)

آدرس : شهرک علی بن ابیطالب(ع) – بلوار ۳۰  متری
تلفن : ۳۲۷۹۱۰۱۰