ایستگاه شماره شش


خیابان محسنی


آدرس : خیابان محسنی، نرسیده به چهارسوق بازار

تلفن : ۳۲۲۱۳۰۰۸


فرماندهان عملیات:

شیفت A: محمود شریعت

شیفت B: مسعود کاظمی

شیفت C: میثم چگینی