ایستگاه شماره چهار


میدان فراهان


آدرس : انتهای خیابان مشهد، جنب میدان فراهان

تلفن : ۳۳۲۵۵۵۵۶


فرماندهان عملیات:

شیفت A: اسماعیل حق شناس

شیفت B: اسماعیل رضایی

شیفت C: رامین ابراهیمی