ایستگاه شماره دو (۱۲۰)


شهر صنعتی


آدرس : شهر صنعتی، خیابان پامچال
تلفن : ۳۳۱۳۳۳۳۲ 


فرماندهان عملیات:

شیفت A: نصراله خالگر

شیفت B:مهدی نعمتی

شیفت C: مصطفی حسنی