ایستگاه شماره یازده


کوی الغدیر


آدرس : کوی الغدیر، بلوار الغدیر

تلفن : ۳۳۲۴۵۵۶۰


فرماندهان عملیات:

شیفت A: خسرو رفیعی

شیفت B: محسن نجف آبادی

شیفت C: محمدعلی خدادادی