ایستگاه شماره ۱۰

سنجان

آدرس : کوی سنجان – جنب شهرداری سنجان
تلفن :  ۳۲۷۲۴۴۰۵