ایستگاه شماره یک ( شهید آتش نشان رضا نظری)


شهرک شهید مصطفی خمینی


آدرس : شهرک شهید مصطفی خمینی _ بلوار سرسبز _ نبش خیابان آتش نشان

تلفن : ۳۳۴۲۵۱۰۸


فرماندهان عملیات:

شیفت A: ناصر بیدی

شیفت B: دانیال گودرزی

شیفت C: حسین دولت آبادی