ایستگاه شماره ۱

ایستگاه شماره یک ( شهید آتش نشان رضا نظری)


شهرک شهید مصطفی خمینی


آدرس : شهرک شهید مصطفی خمینی _ بلوار سرسبز _ نبش خیابان آتش نشان

تلفن : ۳۳۴۲۵۱۰۸


ریاست ایستگاه:

علی حسن صابری (واحد۲۱)

فرماندهان عملیات:

شیفت A: سید اسمائیل آقایی

شیفت B: داود پوراحسان

شیفت C: سعید اسدی

 

لطفا صبرکنید...