امور مالی

محمد رحمتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت تحول

شرح وظایف:

_ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد طرح ها، تهیه و ندارک ملزومات و وسائیل مورد نیاز سازمان با رعایت اصول صرفه جویی و صلاح سازمان و در چارچوب اهداف کلی
_ انجام کلیه امور مالی سازمان
_ تهیه و تدارک کلیه اقلام مورد نیاز سازمان و تهیه و تنظیم فرم های مختلف و دفاتر اموال
_ اقدام به حفظ و نگهداری اموال سازمان و تهیه و تنظیم فرم های مختلف و دفاتر اموال
_ سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظائف و حدود و مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
_ بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم از مسئولین امور در مورد بودجه پیشنهادی
_ انجام کلیه اموری که در حدود وظائف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل