این سازمان در نظر دارد با هدف افزایش ایمنی در مراکز مسکونی با آموزش ساکنین مجتمع ها،زنان خانه دار و … و همچنین کلیه افراد علاقه مند،دوره آموزش شهروندی برگزار نماید.لذاجهت برنامه ریزی بهتر و بهینه خواهشمند است فرم مربوط ذیل را تکمیل نمایید.

آموزش شهروندی