برگزاری آزمون دوره مقدماتی HSE در سالن آموزش سازمان آتش نشانی اراک